Thuật ngữ du học

Academic Term:Khoảng thời gian được chia ra trong 1 năm học tại các trường phổ thông, cao đẳng hoặc đại học thường được chia thành: khoá học, học kỳ, quý học 4 tháng hoặc quý học 3 tháng tuỳ thuộc kết cấu từng đơn vị.